1. A1. Crayscandens Shakey 2:27
  2. A2. Slappy Shakey 2:00
  3. B1. Dischidia Shakey 6:01
  4. B2. Moth Shakey 1:42
  5. B3. E Ocean Shakey 2:21