1. Funky Man Dey Sleep 1:20
  2. Funky Man Dey Sleep (Intro) 1:20
  3. Funky Man Dey Sleep (KOKI Remix) 1:20
  4. Funky Man Dey Sleep (KOKI Remix Intro) 1:20