1. A1. Meltdown GHERKIN JERKS 1:30
  2. A2. Blast Off GHERKIN JERKS 1:30
  3. A3. Red Planet GHERKIN JERKS 1:30
  4. B1. Saturn V GHERKIN JERKS 1:30
  5. B2. Space Dance GHERKIN JERKS 1:30
  6. B3. Strange Creatures GHERKIN JERKS 1:30